Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Algemeen en definities

  1. Catberry, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ottergemsesteenweg 166, 9000 Gent, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0768.952.157 (hierna de “Catberry” of “Wij”)

E-mailadres: info@catberry.be (voor bestellingen dient het emailadres bestelling@catberry.be gebruikt te worden)

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Cliënt: Iedere natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen die een Product aankoopt bij Catberry

(3) Partijen: Catberry en de Cliënt samen

(4) Product(en): de producten die door Catberry te koop worden gesteld op de Website

(5) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail 

(6) Website: www.catberry.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen Partijen. 

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Catberry.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de Cliënt uit die wij niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze hebben aanvaard. De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op onze Website, de Cliënt neemt ook kennis van en aanvaardt uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden voor hij/zij overgaat tot aankoop van een Product.

Artikel 3. Aanbod en bestelling

Bestellingen via Website

3.1 Om een bestelling te plaatsen kiest de Cliënt het (de) Product(en) die hij/zij wenst te bestellen door op onze Website te surfen, hij/zij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit. 

3.2 Nadat wij vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling hebben ontvangen, ontvangt de Cliënt onmiddellijk een bevestiging van de bestelling en per e-mail een samenvatting van de bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs, de Algemene Voorwaarden of een link naar de Algemene Voorwaarden.

3.3 Wij behouden ons het recht voor de bestelling van de Cliënt op te schorten, te annuleren of te weigeren, in volgende situaties:

–  bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een Product;

– bij vaststelling van een ongeldige presentatie van Producten in de webshop;

– bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Cliënt;

– bij overmacht.

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

Bestellingen op maat 

3.5 Voor een bestelling op maat dient de Cliënt te mailen naar bestelling@catberry.be. Hierop volgend zal de Cliënt (na een eventuele bespreking) een offerte op maat ontvangen van Catberry. Na aanvaarding van deze offerte zal Catberry de Cliënt een betaallink overmaken om de betaling door te voeren. Van zodra Catberry deze betaling ontvangt zal zij overgaan tot uitvoering van de Dienst. 

3.6 In afwijking van artikel 8, zal een geplaatste bestelling kosteloos kunnen worden geannuleerd tot 10 kalenderdagen voor het afgesproken afhaalmoment of leveringsmoment. Deze mogelijkheid om te annulering is niet van toepassing of mogelijk voor bestellingen op maat hoger dan 100 EUR. 

Artikel 4. Prijs en betaling 

4.1 De prijs van de Producten wordt in euro weergegeven inclusief BTW. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven. Dit staat steeds duidelijk vermeld bij de productomschrijving/informatie.

4.2 Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de Cliënt worden gelegd.

4.3 De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze Website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. 

4.4 Catberry houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, indien nodig (materiaal afhankelijk van schommelingen op de markt). Indien korte tijd later een al aangeschaft Product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

4.5 Wij kunnen niet aan onze prijzen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de prijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

4.6 De betaling van jouw bestelling via de website wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van jouw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Bepaalde banken of kredietinstellingen kunnen eventueel bijkomende kosten in rekening brengen.

4.7 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en na de eerste ingebrekestelling, de wettelijke interest verschuldigd zijn en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is Catberry gerechtigd om een forfaitair schadebeding van 10% van het openstaande factuurbedrag toe te passen, onverminderd het recht van Catberry om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen van de Cliënt. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur (o.a. rappelkosten en ingebrekestellingen) zijn steeds ten laste van de Cliënt. Catberry is steeds gerechtigd om bij niet- of niet tijdige betaling alle dienstverlening of levering van Producten voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

Artikel 5. Levering

5.1 Bij het plaatsten van een bestelling via de Website kiest de Cliënt bij het afronden van de bestelling de opleverdatum van het Product of bij een bestelling maat in onderling overleg met Catberry.

5.2 Bestellingen dienen te worden afgehaald door de Cliënt op het afgesproken tijdstip. Levering zijn slechts mogelijk bij bestellingen vanaf 150 EUR. De kost voor levering bedraagt 0,50 EUR/km (heen en terug) en te rekenen vanaf de zetel van Catberry. 

5.3 Indien de Cliënt afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Catberry gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de Cliënt op te slaan.

5.4 Indien Catberry gegevens van Cliënt nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Cliënt deze gegevens aan Catberry ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 6. Aanbod

6.1 Catberry is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit steeds uitdrukkelijk in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De productomschrijving is steeds voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Cliënt mogelijk te maken. 

6.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verboden zijn.

Artikel 7. Productfoto’s en specificaties 

7.1 Alle afbeeldingen en productfoto’s bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle productfoto’s zijn illustratief bedoeld en voldoende gedetailleerd weergegeven. Kleuren kunnen (licht) afwijken van de productfoto’s omdat het natuurlijke materialen betreft. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 WER, beschikt de consument die Producten op afstand bij Catberry bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat Producten betreft, de dag van de levering van de Producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat hij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

8.2 Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

8.3 De Cliënt kan haar wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van het formulier in de bij of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt. Dit formulier mag ons worden terugbezorgd via e-mail info@catberry.be.

8.4 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de Cliënt. 

8.5 Wij zullen het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten op dezelfde wijze als de betaling van de Cliënt, en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen vanaf het terugsturen van de Producten.

8.6 De Cliënt die een Product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, wordt geacht wat dit Product betreft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

8.7 Conform Artikel VI.53 WER zal de Cliënt haar herroepingsrecht, waarin Artikel VI.47 WER voorziet, niet kunnen uitoefenen voor de Producten van Catberry. De Producten van Catberry zijn conform Artikel 53, 4° WER  goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en voor bestelling op maat zelfs bijkomend conform Artikel 53,3° WER goederen die volgens de specificaties van de Cliënt vervaardigde goederen.  

Artikel 9. Garantie 

9.1. Wettelijke garantie 

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Oud Burgerlijk Wetboek, zijn wij ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Cliënt, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de Cliënt binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De Cliënt zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

Wij zijn er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die de Cliënt heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. Catberry is er enkel toe gehouden de Cliënt te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de Cliënt gemeld heeft.

Enkel de bestelbon gelden voor de Cliënt als garantiecertificaat ten aanzien van Catberry. 

9.2 Bijkomende wettelijke garantie:

In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Cliënt heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.

Deze garantie bestaat uit de, voor de Cliënt kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.

Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Cliënt zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Cliënt worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Cliënt.

De Cliënt is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

9.3 Conformiteit

Catberry herinnert de Cliënt aan artikel 1701/1 Oud Burgerlijk Wetboek en volgende inzake de conformiteit van de geleverde Producten. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade indien door de Cliënt verkeerd verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie waaronder bijvoorbeeld allergieën.

10.2 Catberry kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van zware fout en/of opzettelijke fout. 

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

10.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout. 

10.5 Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot de prijs van het gekochte Product. 

10.6 De Cliënt vrijwaart Catberry tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

10.7 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Catberry alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 11. Intellectuele Eigendom

11.1 Onze Producten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen. Zo is het niet toegelaten de ontwerpen van onze producten te kopiëren of te reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12. Gegevensbeschermingsbeleid

12.1 Catberry is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

12.2 Voor meer informatie verwijst Catberry naar haar Privacyverklaring op onze Website die integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 13. Volledigheid en nietigheid

13.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Catberry en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen Partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

13.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

14.2 De Cliënt kan een klacht indienen bij de Cliëntenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.Cliëntenombudsdienst.be//nl.

14.3 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Cliënt bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Bij het indienen van een klacht dient volgend emailadres opgegeven te worden: info@catberry.be

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Catberry, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ottergemsesteenweg 166, 9000 Gent, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0768.952.157 (hierna de “Catberry” of “Wij”)

E-mailadres: info@catberry.be 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… — Naam /Namen Cliënt(en) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Adres Cliënt(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Datum ………………………………………………………………………………………………… — Handtekening van Cliënt(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Versie 12 juni 2023